Skelettjord

Skelettjord med träd
Illustration: WRS

Genom att lägga ett lager med grov makadam (krossad sten) under träd som planteras i gatumiljö får träden bättre till gång till vatten och utrymme att må bra. Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Tekniken kallas skelettjord, och kan med fördel kombineras med biokol i marken.

En viktig fördel med skelettjord är att den gör jorden mindre kompakt, vilket  ger mer vatten till träden och ett fungerande gasutbyte i växtbädden. På senare år har man börjat leda in dagvatten till skelettjorden så att vattnet renas.

För att bygga en skelettjord grävs en grop i gatan som sedan fylls med grov makadam (krossad sten). Stenarna i det nedersta lagret har en diameter på 10-15 cm. I hålrummen mellan stenarna spolas jord eller biokol* ner. Därefter läggs ett luftningslager med finare makadam. Trädet planteras i en låda av betong fylld med jord som kan berikas med biokol. Dagvattnet från gatan leds ner till skelettjorden via dagvattenbrunnar. Eftersom skelettjordens grova stenar gör marken porös får trädet gott om plats för sina rötter, och risken minskar att rötterna förstör asfalt eller ledningar under marken.

När dagvattnet rinner igenom skelettjorden renas det, dels genom att partiklar fastnar på stenarna, dels genom att träden tar upp vattnet och renar det. Skelettjordar är effektiva för att reducera partikelbundna föroreningar. Under växtsäsongen bidrar träden till att rena vattnet ytterligare genom att ta upp näringsämnen och bidra till att mindre förorenat vatten rinner ut i sjöar och vattendrag.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna ner i de porösa skelettjordarna bidrar de också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. En annan fördel är att staden blir grönare med mera träd som också ger viktig skugga.

Det vatten som inte tas upp av träden kan ledas vidare till dagvattennätet genom dräneringsrör.

*Fördelar med biokol

Biokol framställs av organiskt material och fungerar som jordförbättringsmedel som håller vatten, luft och näring i kvar i marken på ett sätt som gynnar träden i staden. Biokolet bidrar samtidigt till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under lång tid och kan på så vis bidra till minskad klimatpåverkan.

Läs mer om biokol

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer