Åtgärdsgenomförande: Fosforfällning i Brunnsviken

Halterna av fosfor i Brunnsvikens vatten ska minska genom att tillsätta aluminiumklorid. Aluminiumet binder till löst fosfor, vilket gör att det inte längre kan bidra till övergödning, och sjunker sedan till botten där det begravs. Insatsen startar vecka 36, och är en av de åtgärder som föreslagits inom det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. De lokala åtgärdsprogrammen tas fram för att vattnen i Stockholm ska nå god vattenstatus, och fosforfällningen i Brunnsviken är en av de första större åtgärderna kopplat till dessa program. Det är därmed en viktig milstolpe för åtgärdsgenomförandet i staden, som de lokala åtgärdsprogrammen utgör planeringsunderlag för.

Läs mer om åtgärden här på Miljöbarometern, samt på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

Artikel TEMA.3.5
Senast uppdaterad: 2019-10-09