Badande vid Stockholms strandbad

Indikatorn visar i hur stor utsträckning som stockholmarna utnyttjar strandbaden i Stockholms stad.
Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Precis som tidigare år svarar 9 procent att de ofta brukar bada vid Stockholms stads strandbad. 26 procent svarar att de badar ibland, medan 35 procent svarar att de aldrig gör det. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.3.4.4
Senast uppdaterad: 2020-06-22