Ekologisk status

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Tre fjärdedelar av vattenförekomsterna i Stockholm har en ekologisk status som är måttlig eller sämre.
Andel vattenförekomster per statusklass
Datakälla: VISS

Kommentar

Sex av 23 vattenförekomster har god ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.
Indikator TEMA.3.5.0
Senast uppdaterad: 2018-08-24

Mer information

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Länkar