Ekologisk status

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Tre fjärdedelar av vattenförekomsterna i Stockholm har en ekologisk status som är måttlig eller sämre.

Andel vattenförekomster per statusklass
Klassificering Senaste värdet Datum
God status 26 2016
Måttlig status 48 2016
Otillfredsställande status 26 2016
Datakälla: VISS

Kommentar

Sex av 23 vattenförekomster har god ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.
Indikator TEMA.3.5.0
Senast uppdaterad: 2017-02-14

Mer information

Länkar