Ekologisk status

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Tre fjärdedelar av vattenförekomsterna i Stockholm har en ekologisk status som är måttlig eller sämre.
Andel vattenförekomster per statusklass
Mätområde Datum Värde (%)
God status 2015 26
God status 2016 26
God status 2017 26
Måttlig status 2015 52
Måttlig status 2016 48
Måttlig status 2017 48
Otillfredsställande status 2015 22
Otillfredsställande status 2016 26
Otillfredsställande status 2017 26
Datakälla: VISS

Kommentar

Sex av 23 vattenförekomster har god ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.
Indikator TEMA.3.5.0
Senast uppdaterad: 2018-08-24

Mer information

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Länkar