Kustvatten

Situationen för vattnet i skärgården har under de senaste 20 åren blivit betydligt bättre. Genom förbättrade reningstekniker i avloppsreningsverken samt ökad miljömedvetenhet hos stockholmarna har algblomningarna minskat. Halterna av fosfor och kväve är dock fortfarande mycket höga.

Det renade avloppsvattnet från Stockholms två reningsverk, Henriksdal och Bromma släpps ut i Saltsjön. Stockholm Vatten undersöker kontinuerligt effekterna av dessa utsläpp. Regelbundna prover tas vid olika punkter för att kunna se trender i bl a fosforhalter och siktdjup.

Vattnet från Mälaren och det renade avloppsvattnet bildar strömmar av sötvatten som blandas med saltare vatten under dess väg genom skärgården mot Östersjön. Under sin väg genom innerskärgården blandas det utspädda och renade avloppsvattnet gradvis in i ytvattnet. Utflödet av sötvatten har stor betydelse för växt och djurliv och för innehållet av näringsämnen och syre i hela skärgården.

Alla vattenområden
Gränsvärde för god status (total halt)

Kvalitetsfaktorer till ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

DiagramTEMA.3.5.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

DiagramTEMA.3.5.2.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Siktdjup - kustvatten

DiagramTEMA.3.5.2.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.2.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Koppar i ytvatten - löst halt kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.2.7 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Zink i ytvatten - löst halt kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.2.8 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Krom i ytvatten

IndikatorTEMA.3.5.2.9 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst).

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.5.2.8 Kopparhalt i ytsediment

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.5.2.9 Kromhalter i ytsediment