Kustvatten

Situationen för vattnet i skärgården har under de senaste 20 åren blivit betydligt bättre. Genom förbättrade reningstekniker i avloppsreningsverken samt ökad miljömedvetenhet hos stockholmarna har algblomningarna minskat. Halterna av fosfor och kväve är dock fortfarande mycket höga.

Det renade avloppsvattnet från Stockholms två reningsverk, Henriksdal och Bromma släpps ut i Saltsjön. Stockholm Vatten undersöker kontinuerligt effekterna av dessa utsläpp. Regelbundna prover tas vid olika punkter för att kunna se trender i bl a fosforhalter och siktdjup.

Vattnet från Mälaren och det renade avloppsvattnet bildar strömmar av sötvatten som blandas med saltare vatten under dess väg genom skärgården mot Östersjön. Under sin väg genom innerskärgården blandas det utspädda och renade avloppsvattnet gradvis in i ytvattnet. Utflödet av sötvatten har stor betydelse för växt och djurliv och för innehållet av näringsämnen och syre i hela skärgården.

Färgruta Alla vattenområden

Kvalitetsfaktorer till ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

Kompletterande indikator TEMA.3.5.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

Kompletterande indikator TEMA.3.5.2.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Siktdjup - kustvatten

Kompletterande indikator TEMA.3.5.2.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.2.8 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Koppar i ytvatten - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.2.7 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten(löst)

Zink i ytvatten - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.2.8 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.5.2.9 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.5.2.8 Kopparhalt i ytsediment

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.5.2.9 Kromhalter i ytsediment

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.5.2.10 Zinkhalt i ytsediment

Övriga kvalitetsfaktorer

Bakterier - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.2.7 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Delområde TEMA.3.5.2
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt

Dokument

Miljöövervakning av ytvatten i Stockholm Stad 2009

Under år 2009 startade miljöförvaltningen ett miljöövervakningsprogram för ytvatten i Stockholm. Programmet syftar till att kunna påvisa långsiktiga förändringar i miljötillståndet samt belysa risksituationen.

Artiklar