Vattenkvalitet, sjöar

De flesta vattenområdena i Stockholm är eutrofa, d.v.s. näringsrika. Det beror både på naturlig förekomst av näringsrika och kalkhaltiga glacialleror i avrinningsområdena och på föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter. Östra Mälaren utgör ett undantag, liksom sjöarna Flaten och Judarn, som har låga till måttliga halter av näringsämnena fosfor och kväve.

De viktigaste måtten för att följa tillstånd och trender i ytvatten är kemiska - fysikaliska faktorer som t ex näringsämnen/eutrofiering och siktdjup.

Vattenkvaliteten i Stockholms samtliga sjöar och Mälar- och Saltsjövikar följs regelbundet genom Stockholm Vattens recipientkontroll.

Alla vattenområden
Mål

Kvalitetsfaktorer till ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

DiagramTEMA.3.5.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Siktdjup i sjöar

DiagramTEMA.3.5.1.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Klorofyll a, sjöar

DiagramTEMA.3.5.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2000

Koppar i ytvatten - sjöar

IndikatorTEMA.3.5.1.10 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Zink i ytvatten - sjöar

IndikatorTEMA.3.5.1.10 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Krom i ytvatten

IndikatorTEMA.3.5.1.10 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst).

Övriga kvalitetsfaktorer