Vattenkvalitet, sjöar

De flesta vattenområdena i Stockholm är eutrofa, d.v.s. näringsrika. Det beror både på naturlig förekomst av näringsrika och kalkhaltiga glacialleror i avrinningsområdena och på föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter. Östra Mälaren utgör ett undantag, liksom sjöarna Flaten och Judarn, som har låga till måttliga halter av näringsämnena fosfor och kväve.

De viktigaste måtten för att följa tillstånd och trender i ytvatten är kemiska - fysikaliska faktorer som t ex näringsämnen/eutrofiering och siktdjup.

Vattenkvaliteten i Stockholms samtliga sjöar och Mälar- och Saltsjövikar följs regelbundet genom Stockholm Vattens recipientkontroll.

Färgruta Alla vattenområden

Kvalitetsfaktorer till ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Kompletterande indikator TEMA.3.5.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2000

Siktdjup i sjöar

Kompletterande indikator TEMA.3.5.1.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Klorofyll a, sjöar

Kompletterande indikator TEMA.3.5.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2000

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.5.1.10 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.5.1.10 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.5.1.10 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)

Övriga kvalitetsfaktorer

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.5.1.6 Kopparhalt i ytsediment

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.5.1.7 Kromhalter i ytsediment
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2000

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.5.1.8 Zinkhalt i ytsediment
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2000

Totalkväve, sjöar

Kompletterande indikator TEMA.3.5.1.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Delområde TEMA.3.5.1
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Miljöövervakning av ytvatten i Stockholm Stad 2009

Under år 2009 startade miljöförvaltningen ett miljöövervakningsprogram för ytvatten i Stockholm. Programmet syftar till att kunna påvisa långsiktiga förändringar i miljötillståndet samt belysa risksituationen.

Artiklar

Dokument