Grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Grundvatten är en värdefull naturresurs vars mängd och sammansättning är av betydelse för naturmiljön genom att det flödar ut i sjöar och vattendrag.

Stockholm har egentligen bara en betydande grundvattentillgång och det är Stockholmsåsen/Brunkebergsåsen. För Stockholms vattenförsörjning används inte grundvatten. Staden tar idag allt sitt dricksvatten från Mälaren.

Innehållet av föroreningar i grundvattnet är en spegel av många års brister i hantering av kemiska ämnen. Genom ett uppströmsarbete bedöms kvaliteten komma att förbättras, men p.g.a. att Stockholms grundvatten generellt har låg omsättning kommer det att ta lång tid innan förbättringar syns. Det behövs fler grundvattenundersökningar för att kunna beskriva den långsiktiga kemiska utvecklingen.

Miljöförvaltningen har genomfört tre större grundvattenundersökningar i Stockholm. Resultat från dessa presenteras nedan.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning grundvatten
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Tema TEMA.3.14
Senast uppdaterad: 2020-05-20
Tema