Grundvattenprov med höga halter

Indikatorn visar andelen grundvattenprover med hög eller mycket hög halt enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.

Ämnen som ingår i indikatorn är: klorid, ammonium, arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar, krom, nickel, zink och aktiva ämnen i bekämpningsmedel (ej 2003).

Miljöförvaltningen mäter grundvattenkvaliteten ca var sjunde år. Nästa grundvattenundersökning planeras ske 2019.

Andel mätpunkter för grundvattenkvalitet med höga eller mycket höga halter.
Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvatten i Stockholm, med publiceringsår:1997,2006 och 2013

Kommentar

Utvecklingen för indikatorn "andelen prov med höga halter" ser positiv ut, men skillnaderna är små mellan åren. Indikatorn har i högsta möjliga mån beräknats på samma ämnen och på prov med liknande provbehandling från de tre undersökningarna. Aktiva ämnen i bekämpningmedel är den enda gruppen organiska miljögifter som tagits med och då bara för prov från undersökningarna 1997 och 2012, eftersom analyserna hade för dålig kvalitet för proven 2003.
Indikator TEMA.3.14.1
Senast uppdaterad: 2014-03-24

Dokument