Kemisk status och miljögifter


Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro
Förekomst av miljögifter är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag.
Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Endast en fjärdedel uppnår god kemisk status

Länsstyrelsens senaste statusbedömning visar att endast 25 procent av stadens vattenförekomster uppnår god kemisk status. Kemisk status grundas på förekomsten av ett antal prioriterade ämnen i vatten för vilka halten inte får överskrida den beslutade miljökvalitetsnormen. Enligt vattendirektivet ska samtliga vattenförekomster nå god status senast 2015. De flesta av vattenförekomsterna i Stockholm har dock fått en tidsfrist fram till 2021 respektive 2027 eftersom det kommer det ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna även om åtgärder genomförs.

Miljöförvaltningen mäter regelbundet miljögifter i vatten, fisk och sediment. Mätningarna i vatten och fisk har hittills gjorts årligen i fyra lokaler, medan sediment undersökts ungefär vart sjätte år vid nio lokaler i kommunen.

Mätningarna i ytvatten visar att halterna av kadmium, koppar, bly och zink är tydligt förhöjda i en eller flera av de undersökta sjöarna jämfört med regionala bakgrundsdata. Även halterna av PFOS är mycket höga i ytvatten och ligger betydligt över miljökvalitetsnormen för god kemisk status.

I fisk överskrider halterna av PBDE och PFOS miljökvalitetsnormerna för god kemisk status, medan halterna av PCB är lägre än föreslagen bedömningsgrund för god ekologisk status. 

Mätningar i ytsediment visar höga till mycket höga halter i ytsedimenten av bland annat bly, kvicksilver, kadmium, koppar, PAH, PCB och TBT i hela Stockholm. De flesta ämnena förekommer i högre halter in mot centrala Stockholm jämfört med Mälaren och skärgården vilket tydligt visar att den urbana miljön Stockholm är en källa till miljögifter i vattenmiljön. Uppmätta halter av bly och kadmium överskrider i flera fall de föreslagna nationella gränsvärdena för kemisk status, och uppmätta halter av TBT överskrider det föreslagna gränsvärdet för god kemisk status vid alla undersökta platser.

Miljögifter sprids från konsumentprodukter, byggmaterial och andra diffusa källor

Källorna till miljögifterna är olika, men gemensamt är att den utbredda användningen i samhället av dessa ämnen idag ofta är en större källa till utsläpp än industrier, i synnerhet i Stockholmsregionen, vilket illustreras av att miljögifterna hittas i både dagvatten och avloppsvatten. Mer om källorna till de olika ämnena finns att läsa i kapitlet om kemikalier.

Trenden är osäker och varierar för olika ämnen

Mätningarna av miljögifter i Stockholms vattenmiljö har ännu pågått för kort tid för att man ska kunna se tydliga trender över tid. Mätningar på olika sedimentdjup visar tecken på att halterna av TBT i sediment har minskat över tid för, men att de fortfarande är mycket höga. Belastningen av koppar och PBDE verkar ha ökat. De höga halterna av flera svårnedbrytbara miljögifter gör att det kommer att bli svårt att i närtid uppnå god kemisk status i flera av stadens vattenförekomster. Den bästa åtgärden för att minskla belastnigen och effekterna av miljögifter i våra vattenförekomster är att minska utsläppen direkt vid källan. Stockholms stad har tagit fram en kemikalieplan där 43 åtgärder finns för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer i staden. Det finns dock en fördröjning av effekten av många åtgärder som beror på att gamla föroreningar finns kvar i våra marker och sakta läcker ut i sjöar och vattendrag. En del ämnen, till exempel bromerade flamskyddsmedel, är också allmänt diffust spridda vilket innebär att det är mycket svårt att minska halterna i miljön med lokala, regionala eller nationella åtgärder.

Tema TEMA.3.6
Senast uppdaterad: 2019-03-30
Kontakt
Tema

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Dokument