Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta vissa förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Om dessa ämnen överskrider sin miljökvalitetsnorm får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status.
Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Datakälla: VISS

Kommentar

Tre av 23 vattenförekomster har god kemisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Statusklassningen har försämrats sedan 2017. Orsaken till detta är att PFOS numera ingår i statusbedömningen. Det faktiska tillståndet i vattenförekomsterna har dock inte försämrats.

Indikator TEMA.3.6.0
Senast uppdaterad: 2018-08-24
Kontakt

Mer information

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag