Miljögifter i ytvatten

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Utvalda miljögifter mäts varje månad i sex vattenområden i Stockholm. Mätningarna används som underlag för bedömning av ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen (ingår i bedömning av kemisk status), nationella så kallade särskilda förorenande ämnen (ingår i bedömning av ekologisk status) samt andra lokalt prioriterade ämnen.

Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden, och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Alla vattenområden
Ej god kemisk status

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.6.1.1a Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Koppar i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.6.1.1c Koppar i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.6.1.2a Bly i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Bly i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.6.1.2c Bly i ytvatten - filtrerad årsmedelhalt

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.6.1.3a Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt