Miljögifter i ytvatten

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Utvalda miljögifter mäts årligen i fyra vattenområden i Stockholm. Mätningarna kan användas som ett underlag för bedömning av ekologisk och kemisk status av vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv.

Vattendirektivet omfattar alla Europas sjöar och vattendrag, kustvatten och grundvatten. Det innehåller miljökvalitetsnormer för 45 miljögifter, så kallade prioriterade ämnen, som ingår i bedömningen av kemisk status av en vattenförekomst. I bedömningen av ekologisk status ingår också ett trettiotal så kallade särskilt förorenande ämnen, där Naturvårdsverket tagit fram förslag till gränsvärden.

Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden, och redovisas som årsmedelhalter.

Alla vattenområden
Mål
Mål

Indikatorer

Koppar i ytvatten - sjöar

IndikatorTEMA.3.6.1.10 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Koppar i ytvatten - kustvatten

IndikatorTEMA.3.6.1.10 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Nickel i ytvatten - sjöar

IndikatorTEMA.3.6.1.5 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Nickel i ytvatten - kustvatten

IndikatorTEMA.3.6.1.5b Nickel i ytvatten - årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Zink i ytvatten - sjöar

IndikatorTEMA.3.6.1.10 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Zink i ytvatten - kustvatten

IndikatorTEMA.3.6.1.10 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

PFOS i ytvatten

IndikatorTEMA.3.6.1.8

PFOA i ytvatten

IndikatorTEMA.3.6.1.9 PFOA i ytvatten - årsmedelvärden
Tema TEMA.3.6.1
Senast uppdaterad: 2019-11-14
Kontakt

Dokument