Bly i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Bly är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas blyhalter i de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Drevviken  0,02 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  0,04 2016
Görväln  0,02 2016
Judarn  0,02 2016
Kyrksjön  0,03 2016
Långsjön  0,03 2016
Magelungen  0,03 2016
Riddarfjärden  0,07 2016
Råcksta Träsk  0,04 2016
Ulvsundasjön  0,03 2016
Årstaviken  0,03 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer så att det är svårt att säga var halterna är högst. Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN). För statusklassning av bly avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.

Över tid kan man ana en minskning i halterna i de sjöar som har undersökts sedan 2009.