Kadmium i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Kadmium är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas kadmiumhalter för de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Drevviken  0,010 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  0,010 2016
Görväln  0,010 2016
Judarn  0,010 2016
Kyrksjön  0,010 2016
Långsjön  0,010 2016
Magelungen  0,010 2016
Riddarfjärden  0,02 2016
Råcksta Träsk  0,010 2016
Ulvsundasjön  0,010 2016
Årstaviken  0,010 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för kadmium i Drevviken och Årstaviken som har längst mätserier. Man kan ana en svag minskning av halterna, men ännu är det för tidigt att säga om minskningen är signifikant.

Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,09 µg/l (årsmedelvärde). Denna miljökvalitetsnorm gäller för vatten med hårdhetsgradsklass 3.