Koppar i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljöövervakning, Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från år 2013 har provtagningen utökats i både inlandsvatten och kustvatten.

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Nedan redovisas kopparhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med bedömninsgrunden för god vattenstatus i sjöar (HVMFS 2013:19). Gränsvärdet avser biotillgängligt årsmedelvärde, men uppmätta halter är inte omräknade till biotillgänglig halt. Därför ska inte för mycket värde läggas på jämförelsen.

Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Drevviken  1,3 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  2,2 2016
Görväln  2,1 2016
Judarn  0,6 2016
Kyrksjön  0,9 2016
Långsjön  1,9 2016
Magelungen  1,5 2016
Riddarfjärden  2,7 2016
Råcksta Träsk  3,3 2016
Ulvsundasjön  2,7 2016
Årstaviken  2,9 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningarna 2016 visar högst halter i Råcksta Träsk och Årstaviken och lägst i Judarn. Bedömningsgrunder för god vattenstatus i sjöar och vattendrag är 0,5 µg/l (biotillgänglig halt).

Över tid kan man se en minskning i halterna i Årstaviken och Drevviken, men det är för tidigt att säga om den är signifikant, eller om värdena från 2009 ska ses som avvikande.

Dokument