Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Löpande miljögiftsövervakning utförs i syfte att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen (ingår i bedömning av kemisk status), nationella så kallade särskilda förorenande ämnen (ingår i bedömning av ekologisk status) samt andra lokalt prioriterade ämnen. Övervakning av vatten och fisk bedrivs årligen i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vattenprover tas en gång i månaden medan fisk provtas under hösten varje år. Den fiskart som valts för provtagning är abborre.

Dokument

Åtgärd TEMA.3.6.1.1
Senast uppdaterad: 2019-10-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen