Miljögiftsövervakning i Stockholms sjöar

Sedan januari 2009 tas vattenprover en gång i månaden i Drevviken, Årstaviken och Saltsjön, och sedan 2013 även i Brunnsviken. Provtagning görs också i fisk som tas upp under hösten varje år. Den fiskart som valts för provtagning är abborre. Vattenprover och fisk analyseras årligen, vart sjätte år görs fördjupade studier då bland annat sediment ingår. Under år 2013 genomfördes fördjupade studier i form av analys av fler perfluorerade ämnen i fisk och ytvatten.

Resultat

Resultaten från 2013 års analyser visar att tungmetaller förekommer i Stockholms ytvatten. Uppmätta halter av lösta metaller i ytvatten från Årstadal, Blockhusudden och Drevviken ligger under miljökvalitetsnormerna eller föreslagna gränsvärden och liknar de från 2012 och 2011. Även i Brunnsviken ligger uppmätta halter av lösta metaller under normer eller förslag till gränsvärden, förutom zink som ligger något över Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde.

Metallhalterna var generellt högre inne i centrala Stockholm än i Drevviken, främst avseende kadmium och koppar. Halterna av zink, bly och nickel verkar styras av lokal påverkan. Till exempel är halterna av bly och zink högst i Brunnsviken medan nickel är högst i Årstadal och Drevviken.

I ytvattenprover analyserades också ett antal perfluorerade ämnen. PFOS och PFOA ersätter sedan 2012 tidigare analyserade alkylfenoler. Halterna av PFOS i ytvatten var långt över EU:s miljökvalitetsnorm. Halter av både PFOS och PFOA var liksom år 2012 högre i Drevviken än vid Årstadal och Blockhusudden. I Brunnsviken, som är en ny lokal för 2013, var halterna högre än vid Blockhusudden och i samma nivå som vid Drevviken. Halterna av de övriga fyra perfluorerade ämnena verkar också förekomma i högre halter i Drevviken och Brunnsviken än övriga lokaler.

De halter av organiska ämnen som uppmätts i fisk i denna undersökning är högre än nationella och regionala bakgrundsnivåer och tyder sammantaget på en stark lokal påverkan av PCB, PBDE och perfluorerade ämnen i fisk från recipienter i och runt Stockholm.
Åtgärd TEMA.3.6.1.1
Senast uppdaterad: 2015-12-11
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument