Nickel i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Nickel är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas nickelhalter i de tio punkterna i Stockholms sjöar.

Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Drevviken  2,1 2016
Görväln  2,2 2016
Judarn  0,4 2016
Kyrksjön  0,6 2016
Långsjön  1,2 2016
Magelungen  2,1 2016
Riddarfjärden  2,1 2016
Råcksta Träsk  1,5 2016
Ulvsundasjön  2,2 2016
Årstaviken  2,2 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för nickel i Årstaviken och Drevviken under hela mätperioden, med något undantag för en högre halt i Årstaviken 2009. Halterna 2016 ligger i samtliga lokaler under miljökvalitetsnormen (MKN) på 4 µg/l för sjöar. För nickel avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.