Zink i ytvatten - kustvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas zinkhalter för de tre provtagningspunkterna i Stockholms kustvatten i jämförelse med bedömningsgrunden för god vattenstatus i kustvatten (HVMFS 2013:19).

Zink i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Brunnsviken  9,5 2016
Lilla Värtan  2,7 2016
Saltsjön  5,8 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för zink i kustvatten är 1,1 µg/l, men med hänsyn till den naturliga bakgrundshalten som antas vara 2 µg/l. Den naturliga bakgrundshalten ska subtraheras från uppmätt halt, men visas här som ett förhöjt gränsvärde istället, dvs. 3.1µg/l.
Indikator TEMA.3.6.1.10
Senast uppdaterad: 2019-03-04
Kontakt