Zink i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas zinkhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för sjöar.

Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Drevviken  1,5 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  1,4 2016
Görväln  1,0 2016
Judarn  1,0 2016
Kyrksjön  1,3 2016
Långsjön  3,6 2016
Magelungen  2,3 2016
Riddarfjärden  2,7 2016
Råcksta Träsk  6,7 2016
Ulvsundasjön  2,2 2016
Årstaviken  3,1 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningen visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer som har undersökts under längst tid.

Bedömningsgrunder för god vattenstatus i sjöar och vattendrag är 5,5 µg/l (biotillgänglig halt).