Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fosforfällning i Brunnsviken
Hösten 2019 genomfördes fosforfällning i Brunnsvikens bottenvatten. Åtgärden har bidragit till kraftigt reducerade fosforhalter. Läs mer om fosforfällningen här.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Förslag till åtgärd
Dagvattenhantering vid Västra Valhallavägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholms stad
Planerad
Dagvattenanläggningar Roslagsvägen vid Albano
Planerad Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Fosforfällning i Brunnsviken
Genomförd Fysiska åtgärder 2019 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Dagvattenhantering i Hagastaden
Pågående Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Brunnsviken
Pågående Fysiska åtgärder Solna stad
Sundbybergs stad
Genomförs kontinuerligt
Spårning av felkopplingar i ledningsnätet
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Förbättrad utpumpning av bottenvatten
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Dagvattendamm vid Pumphusvägen
Pågående Fysiska åtgärder Solna stad
Pågående
Dagvattendamm vid södra Råstasjöparken
Pågående Fysiska åtgärder 2021 Solna stad
Pågående
Utrivning av dämme vid Råstasjön
Pågående Fysiska åtgärder 2021 Solna stad
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Utredning
Förslag till åtgärd
Utreda åtgärder för minskad spridning av TBT från båtklubbar
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Rening av vägdagvattnet från de stora vägarna
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Trafikverket
Förslag till åtgärd
Kvantifiering av antracen och PAH16 från båtmotorer
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Utreda kvicksilversituationen i Brunnsviken
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Identifiera ytor med särskilt hög belastning av zink
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Pumpning av bottenvatten
Förslag till åtgärd Utredning Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Utredning av Stockholm Vattens och Solna Vattens verksamhets
Förslag till åtgärd Utredning Solna vatten
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar
Pågående Utredning Båtklubbar i Stockholm
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Utredning 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Karta över Brunnsvikens avrinningsområde
Genomförd Utredning 2016 Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken
Pågående Utredning 2021 Miljöförvaltningen
Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Vattenområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 995 ha
  • Sjövolym: 10,1 Mm3
  • Omsättningstid: okänd p.g.a. vattenutbyte med Lilla Värtan.
  • Sjöyta: 152 ha
  • Medeldjup: 6,6 m
  • Största djup: 13,7 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Brunnsvikens vattensamverkan

Flera kommuner och bolag samverkar kring att bygga upp gemensam kunskap om Brunnsviken. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken, samt att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

Dokument

Skärgårdsrapport 2018

Undersökningar i Stockholms skärgård 2018 - vattenkemi, plankton och bottenfauna. Stockholm Vatten och Avfall.

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.