Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf

Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

Ett lokalt åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus i Brunnsviken till 2027 kommer att vara klart under 2017 i samarbete mellan de tre kommunerna runt viken.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fysiska åtgärder

Påbörjad

Dagvattenhantering i Hagastaden

Åtgärd TEMA.3.2.1.14 I Hagastaden tas davattnet om hand lokalt enligt Stockholms dagvattenstrategi. Dagvattnet från vägytorna renas i ett dagvattenmagasin som anläggs under marken nära Norrtull.
Påbörjad

Spårning av felkopplingar i ledningsnätet

Åtgärd TEMA.3.2.1.14 Det är inte helt ovanligt att avloppsledningar felaktigt kopplas in på dagvattennätet, vilket leder till att avloppsvatten leds ut i ett vattenområde orenat. Genom spårning av fekala bakterier i dagvattnet kan sådana felaktiga inkopplingar spåras och åtgärdas.

Miljöövervakning

Utredning

Förslag till åtgärd

Utreda kvicksilversituationen i Brunnsviken

Åtgärd TEMA.3.2.1.14 En utredning bör göras för att undersöka kvicksilversituationen i Brunnsviken inklusive föroreningarnas ursprung (ev. organiska former), metyleringsprocess och möjligheten att få ner halter i biota och sediment.
Förslag till åtgärd

Pumpning av bottenvatten

Åtgärd TEMA.3.2.1.30 Vid beslut om en eventuell fosforfällning som åtgärd mot internbelastning i Brunnsviken bör frågan om fortsatt pumpning av bottenvatten till Lilla Värtan utredas.
Delområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Dokument

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information