Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

Ett lokalt åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus i Brunnsviken till 2027 kommer att vara klart under 2017 i samarbete mellan de tre kommunerna runt viken.

  • Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Planerad
Dagvattenanläggningar Roslagsvägen vid Albano
Planerad Åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Försenad
Fastlägga fosfor i Brunnsvikens djupa bottnar
Försenad Åtgärder 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Påbörjad
Dagvattenhantering i Hagastaden
Påbörjad Åtgärder Stockholms stad
Påbörjad
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Brunnsviken
Påbörjad Åtgärder Solna stad
Sundbybergs stad
Påbörjad
Spårning av felkopplingar i ledningsnätet
Påbörjad Åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Förbättrad utpumpning av bottenvatten
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i Stockholm
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Utredning
Förslag till åtgärd
Utreda åtgärder för minskad spridning av TBT från båtklubbar
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Rening av vägdagvattnet från de stora vägarna
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Trafikverket
Förslag till åtgärd
Kvantifiering av antracen och PAH16 från båtmotorer
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Utreda kvicksilversituationen i Brunnsviken
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Identifiera ytor med särskilt hög belastning av zink
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Pumpning av bottenvatten
Förslag till åtgärd Utredning Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Stockholm Vattens och Solna Vattens verksamhetsområden
Förslag till åtgärd Utredning Solna vatten
Stockholm Vatten och Avfall
Påbörjad
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar
Påbörjad Utredning Båtklubbar i Stockholm
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Utredning 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Karta över Brunnsvikens avrinningsområde
Genomförd Utredning 2016 Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Vattenområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Dokument

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information