Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf

Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

Ett lokalt åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus i Brunnsviken till 2027 kommer att vara klart under 2017 i samarbete mellan de tre kommunerna runt viken.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

De viktigaste orsakerna till att Brunnsviken inte når god vattenstatus är dels läckage av fosfor från bottnarna och dels att stora ytor hårdgjorts inom avrinningsområdet. Avrinningen från hårda ytor transporterar stora mängder föroreningar direkt till viken när den naturliga filtreringen och fördröjningen av vattnet satts ur spel. Genom att fördröja och rena vattnet med så kallad hållbar dagvattenhantering kan stora delar av påverkan åtgärdas.

Båtklubbarnas verksamhet bidrar till föroreningar i Brunnsviken genom användning av båtbottenfärger som innehåller biocider. Genom att avlägsna gammal färg som innehåller TBT, koppar, zink och bly och sanera marken vid båtuppläggningsplatserna kan båtklubbarnas påverkan minska.
Delområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Dokument

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information