Koppar i sediment

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg. Koppar förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg.

Kopparhalt i ytsediment
Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum
Brunnsviken  58 2016
Drevviken  25 2017
Fiskarfjärden  29 1997
Flaten  2 2018
Judarn  0 2017
Kyrksjön  0 2017
Lillsjön  32 2002
Långsjön  52 2017
Magelungen  1 2017
Riddarfjärden  122 2018
Råcksta Träsk  138 2016
Saltsjön  72 2013
Trekanten  106 2017
Ulvsundasjön  176 2017
Årstaviken  188 2018
Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >52 mg/kg
 God eller bättre <52 mg/kg