Nickel i ytvatten - kustvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Nickel i ytvatten - årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Färgruta Brunnsviken
Datakälla: Miljögiftsövervakning i ytvatten

Kommentar

Medelvärde saknas för Saltsjön 2013 på grund av många avvikande mätvärden under året.

Halten i Brunnsviken ligger betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 8,6 µg/l (årsmedelvärde), liksom tidigare års mätningar i Saltsjön.
Indikator TEMA.3.2.1.18
Senast uppdaterad: 2017-06-21