PCB i fisk

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Datakälla: För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara <125 µg/kg i sjöar och <75 µg/kg i kustvatten.

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >120 mg/kg
 God eller bättre <120 mg/kg