PFOA i ytvatten

PFOA (perfluoroktansyra) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen som bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Därför är de bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. PFOA bryts inte ned i naturen, det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan. PFOA kommer att bli förbjudet inom EU om tre år och ämnet har också passerat kriterierna för att klassas som en POP och är föreslagen att ingå i Stockholmskonventionen.

Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel, golvvax, skidvalla och brandskum. Det finns hundratals olika högfluorerade ämnen.

PFOA i ytvatten har sedan 2012 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljöövervakning, Drevviken, Årstaviken, och Saltsjön. Från år 2013 har provtagningen utökats i både inlandsvatten och kustvatten.

PFOA i Stockholms ytvatten kommer från en mängd olika diffusa källor. Framförallt läcker PFOA ut från olika produkter där det kan ingå. De diffusa källorna kanaliseras sedan via dagvatten och reningsverk ut i ytvatten.

PFOA i ytvatten - årsmedelvärden

Kommentar

Årsmedelvärden (ng/L) år 2012 och framåt från miljögiftsövervakningen.

Undersökningen 2016 visar högst halt i Råcksta träsk följt av Bällstaån, Magelungen och Drevviken. I Råcksta träsk uppmätes 2016 även höga halter av de högfluorerade ämnena PFHxA och PFHpA.