Totalfosfor - kustvatten

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Färgruta Brunnsviken
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Brunnsviken

Målvärdet för att nå god status för näringsämnen i Brunnsviken är en totalfosforhalt på 19,24 µg/l.
Indikator TEMA.3.2.1.2
Senast uppdaterad: 2017-04-04
Kontakt