Totalfosfor - kustvatten

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i vatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I Östersjön är kväve generellt det begränsande näringsämnet då det finns en hög internbelastning av fosfor. Detta löser sig i vattnet från sedimenten när syrehalterna sjunker, främst under sommaren. Detta är en av anledningarna till att man mäter fosforhalter i augusti; för att få en bilda av hur höga halter som cirkulerar mellan vatten och sediment.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms vatten, eller bibehållas i de vatten som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-årsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker av ytvattnet i augusti. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Trenderna för fosfor är i Stockholms kustvatten mycket otydliga. I flera fall förbättrades halterna av fosfor efter att kväverening infördes 1990, men är i många fall fortfarande höga på grund av stor påverkan uppströms, från kringliggande mark och från bottnarna.

Brunnsviken har en tydligt nedåtgående trend, vilket kan vara tack vare att man sedan 1982 pumpat in syrerikt vatten till de syrefattiga bottnarna. Lilla Värtans fosforhalter har varit relativt stabila sedan 1980 och fosforhalterna i Hammarby Sjö har legat på ungefär samma nivå sedan 2000. I Husarviken har halterna stigit sedan provtagningen startade med högst uppmätta halter i staden kustvatten. Husarviken har troligtvis hög internbelastning, vilket leder till de höga halterna. Även i Djurgårdsbrunnsviken är halterna höga. Fosforfällningar har genomförts i Brunnsviken (2019) samt Djurgårdsbrunnsviken (2020) i syfte att minska belastningen av fosfor från bottnarna. Läs mer om denna åtgärd under respektive vatten.

Tillståndsklassning

 Dålig status >43 µg/l
 Otillfredsställande status 29–43 µg/l
 Måttlig status 21–29 µg/l
 God status 18–21 µg/l
 Hög status <18 µg/l
Indikator TEMA.3.2.1.2
Senast uppdaterad: 2020-10-22