Totalkväve - kustvatten

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Tillståndsklassning

 Dålig status >0,88 mg/l
 Otillfredsställande status 0,60–0,88 mg/l
 Måttlig status 0,43–0,60 mg/l
 God status 0,39–0,43 mg/l
 Hög status <0,39 mg/l
Indikator TEMA.3.2.1.2
Senast uppdaterad: 2020-10-21