Koppar i ytvatten - kustvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas kopparhalter för de tre provtagningspunkterna i Stockholms kustvatten i jämförelse med bedömningsgrunden för god vattenstatus i kustvatten (HVMFS 2013:19).

Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Halterna ligger över Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrund för god vattenstatus i kustvatten (1,45 µg/l).
Indikator TEMA.3.2.3.1.5
Senast uppdaterad: 2019-01-16
Kontakt