Klorofyll a - kustvatten

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, kust och hav (1999).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Tillståndsklassning

 Dålig >18,7 µg/l
 Otillfredsställande 8,02–18,7 µg/l
 Måttlig 4,19–8,02 µg/l
 God 3,51–4,19 µg/l
 Hög <3,51 µg/l
Indikator TEMA.3.2.2.3.8
Senast uppdaterad: 2019-04-25