Hammarby Sjö

Foto av Hammarby Sjö
Foto: Christer Lännergren

Hammarby Sjö ligger sydost om Södermalm, och var från början en insjö som stod i förbindelse med Järlasjön i Nacka. På 1920-talet, när Hammarbyslussen öppnades, sänktes Hammarby Sjö och blev en vik av Saltsjön. Sjön utgörs nu av några 6 meter djupa rännor och däremellan ett grundområde med mindre än 3 meters vattendjup.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Hammarby Sjös miljötillstånd

Halterna av fosfor och kväve är mycket höga, i allmänhet högre än vid Slussen och
Blockhusudden. Klorofyllinnehållet är mycket stort men blomningar av blågröna alger har
inte rapporterats. Siktdjupet är ganska litet, ca 2 meter. Tydlig skiktning saknas, syrebrist
har aldrig observerats i bottenvattnet. De uppmätta bakteriehalterna i vattnet innebär ibland att vattnet är otjänligt för bad, badplats saknas dock. Metallhalterna i sedimenten är måttliga till höga, PAH-halterna är höga till mycket höga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.2.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.2.2.3 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.2.2.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Indikatorer - kemisk status

Övriga indikatorer

Vattenområde TEMA.3.2.2.2
Senast uppdaterad: 2020-09-29
Kontakt
Vattenområden

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområde: 159 ha
  • Sjöyta: 34 ha
  • Sjövolym: 1,6 Mm3
  • Omsättningstid: okänd p.g.a. vattenutbyte med Saltsjön.
  • Största djup: drygt 6 m
  • Medeldjup: 4,5 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Länkar

Dokument

Mer information