Klorofyll a, sjöar

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medelsjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Datakälla: Stockholm Vatten

Tillståndsklassning

 Dålig >34 µg/l
 Otillfredsställande 17–34 µg/l
 Måttlig 8,6–17 µg/l
 God 4,3–8,6 µg/l
 Hög <4,3 µg/l