Isbladskärret

Flygbild på Isbladskärret
Flygbild på Isbladskärret
Isbladskärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Isbladskärret ligger på Södra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Fram till 1600-talet var det en vik av Saltsjön, men torrlades gradvis genom landhöjningen. På 1700-talet invallades området för att användas för jordbruk, och vattnet pumpades varje år ut från kärret. Pumpningen fortsatte till 1981, då Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) lät vattnet stå kvar över sommaren. Omfattande schaktningsarbeten gjordes 1982-83. Djupet ökades och häckningsöar för fåglar anlades. Tillrinningsområdet utgörs av naturmark. Det finns inga dagvattenledningar som mynnar i kärret.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Åtgärder 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering
Genomförs kontinuerligt Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Upprätta skötselplan för Djurgårdssjöarna
Förslag till åtgärd Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Vattenområde TEMA.3.1.13.4
Senast uppdaterad: 2018-06-01
Ansvarig organisation
Vattenområden