Isbladskärret

Flygbild på Isbladskärret
Flygbild på Isbladskärret

Isbladskärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Isbladskärret ligger på Södra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Fram till 1600-talet var det en vik av Saltsjön, men torrlades gradvis genom landhöjningen. På 1700-talet invallades området för att användas för jordbruk, och vattnet pumpades varje år ut från kärret. Pumpningen fortsatte till 1981, då Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) lät vattnet stå kvar över sommaren. Omfattande schaktningsarbeten gjordes 1982-83. Djupet ökades och häckningsöar för fåglar anlades. Tillrinningsområdet utgörs av naturmark. Det finns inga dagvattenledningar som mynnar i kärret.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Isbladskärret är en av Stockholms bästa fågellokaler med häger och många andra häckande arter. Ruda finns troligen i kärret och konkurrerar om födan med fåglarna. Det är också en värdefull leklokal för groddjur. Isbladskärret har stor betydelse för naturvården och är värdefullt för friluftslivet. Det finns populära promenadstråk och vintertid används kärret för skridskoåkning. Mark och vattenområden förvaltas av KDF.

Ett flertal restaureringsåtgärder har genomförts i Isbladskärret sedan början av 1980-talet. Det främsta problemet är igenväxning av bladvass, kaveldun och jättegröe, vilket medfört att effekten av genomförda åtgärder blivit kortvarig. Det senaste restaureringsprojektet inleddes 2005 och har sedan dess fortgått med stegvisa åtgärder. Hela kärret har tömts på vatten genom bortpumpning, för att möjliggöra bete med Highland Cattle-boskap för att minska igenväxningen.
Delområde TEMA.3.1.13.4
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Ansvarig organisation