Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Laduviken
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Laduviken

Vid det senaste provfisket i Laduviken 2012 fångades följande fiskarter: abborre, mört, ruda och sutare. Vid tidigare provfiske 1990 har även gärs och gädda fångats i sjön. Fisksamhället dominerades 2012 av mörtfiskar vilka utgjorde 4/5 av fångstvikten. Ruda utgjorde nästan hälften av totalvikten i provfisket medan mörten var den vanligaste fiskarten sett till antal.
Indikator TEMA.3.1.13.1.10
Senast uppdaterad: 2017-06-27