Drevviken

Foto på Drevviken
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Drevviken är den största sjön i Tyresåns vattensystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån med sjöarna Ådran och Lissmasjön. Utflödet går via Gudöå, Långsjön, Tyresöflaten och Albysjön ut i Östersjön.

Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Drevvikens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått. Visa åtgärder för alla vattenförekomster.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Drevviken, rening av dagvatten
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Dagvattendamm vid Dammträsk
Pågående Fysiska åtgärder Haninge kommun
Pågående
Dagvattendamm vid Jutskåran
Pågående Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattenhantering på Norrby gärde
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Länna industriområde
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Blåklintsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Svartbäcken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattenrening vid Mörtvik
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Trädgårdsvägen, Kaninholmen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Tyresö kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Vendelsö gårdsväg
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Torpstugevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kyrkviken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Utökad kapacitet av Gudöbrodammarna
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Trafikverket
Förslag till åtgärd
Mårtensbergsdiket
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Utökad kapacitet av Coop-dammen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Remivägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sågdalsparken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Lilla Sköndal
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Dagvattenrening vid Ramsjön
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Förslag till åtgärd
Fosforfällning med aluminium i Drevviken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Haninge kommun
Huddinge kommun
Stockholms stad
Tyresö kommun
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Minskat läckage från Skrubbatippen
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Genomförd
Nya groddjursdammar 2011-2013
Genomförd Fysiska åtgärder 2013 Idrottsförvaltningen
Rädda Långsjöns grodor
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Nytt strandbad vid Skrubba
Genomförd Fysiska åtgärder 2010 Exploateringskontoret
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Genomförd
Strandpromenad vid Drevviken
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Farsta stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Sköndalstippen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Utredning
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
Pågående Utredning 2020 Haninge kommun
Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Tyresåns vattenvårdsförbund
Tyresö kommun
Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning
Förslag till åtgärd Utredning Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Skötselplan för sjön Drevviken och dess närområde
Förslag till åtgärd Utredning Exploateringskontoret
Farsta stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, TBT och antracen.
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Förslag till åtgärd
Utredning av fosforminskning genom reduktionsfiske
Förslag till åtgärd Utredning Stockholms stad
Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem
Genomförd Utredning 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken
Genomförd Utredning 2006 Farsta stadsdelsförvaltning
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförd
Inventering av undervattensväxter i Tyresån
Genomförd Miljöövervakning 2009 Tyresåns vattenvårdsförbund
Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad
Genomförd Miljöövervakning 2008 Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Tillsyn
Genomförd
Tillsynskampanj Larsboda industriområde
Genomförd Tillsyn 2011 Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Vattenområde TEMA.3.1.1
Senast uppdaterad: 2020-06-26
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 4897 ha (varav 860 ha inom Stockholms stad)
  • Sjöyta: 571 ha
  • Sjövolym: 37 Mm3
  • Omsättningstid: 10-11 mån
  • Största djup: 15,2 m
  • Medeldjup: 6,7 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.