Bly i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Bly är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas blyhalter i de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Färgruta Drevviken
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Drevviken

Test mätområdesinfo kommentar Drevviken

Övergripande

Undersökningarna visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer så att det är svårt att säga var halterna är högst. Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 1,2 µg/l. För bly avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.

Över tid kan man ana en minskning i halterna i de sjöar som har undersökts sedan 2009.
Indikator TEMA.3.1.1.10
Senast uppdaterad: 2017-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt