Koppar i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljöövervakning, Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från år 2013 har provtagningen utökats i både inlandsvatten och kustvatten.

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Nedan redovisas kopparhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för sjöar.

Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningarna 2016 visar högst halter i Råcksta Träsk och Årstaviken och lägst i Judarn. Bedömningsgrunder för god vattenstatus i sjöar och vattendrag är 0,5 µg/l (biotillgänglig halt). Havs- och vattenmyndigheten kommer under 2016 att ge ut en vägledning om hur den biotillgängliga halten ska beräknas. Tills denna metod är framtagen anges i figuren det förslag till gränsvärde för ytvatten i sjöar och vattendrag som Naturvårdsverket tidigare föreslagit (4 µg/l).

Över tid kan man se en minskning i halterna i Årstaviken och Drevviken, men det är för tidigt att säga om den är signifikant, eller om värdena från 2009 ska ses som avvikande.

Dokument