Krom i ytvatten filtrerad halt

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Brunnsviken  0,4 2016
Drevviken  0,10 2016
Fiskarfjärden (Klubben)  0,10 2016
Görväln  0,10 2016
Judarn  0,10 2016
Kyrksjön  0,10 2016
Lilla Värtan  0,4 2016
Långsjön  0,10 2016
Magelungen  0,10 2016
Riddarfjärden  0,10 2016
Råcksta Träsk  0,10 2016
Saltsjön  0,3 2016
Ulvsundasjön  0,10 2016
Årstaviken  0,10 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >3,4 µg/l
 God eller bättre <3,4 µg/l