Nickel i ytvatten - filtrerad halt sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Nickel är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas nickelhalter i de tio punkterna i Stockholms sjöar. De uppmätta halterna jämförs med bedömninggrunden för god ytvattenstatus (HVMFS 2013:19). Gränsvärdet avser biotillgänglig halt, men de uppmätta koncentrationerna är inte omräknade för detta. Det ska därför inte läggas för stor vikt vid jämförelser mellan dessa.

Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för nickel i Årstaviken och Drevviken under hela mätperioden, med något undantag för en högre halt i Årstaviken 2009. Halterna 2016 ligger i samtliga lokaler under miljökvalitetsnormen (MKN) på 4 µg/l för sjöar. För nickel avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.