Temperatur i ytvatten

Ytvattentemperaturen styrs av flera parametrar så som lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Ytvattentemperaturen kan påverka faktorer som primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenlevande kärlväxter.

Ytvattentemperatur kan också påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än svalare vatten, samt tillåter snabbare metaboliska processer. Detta innebär att nedbrytning kan ske fortare, vilket också kräver mer syre.

Ökade ytvattentemperaturer kan även förlänga växtplanktonsäsongen, vilket skapar högre primärproduktion. Detta är dock framför allt viktigt under våren. Högre temperaturer kan också påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Vattenområde Senaste värdet (°C) Datum
Trekanten  22,6 2018
Långsjön  22,4 2018
Magelungen  22,2 2018
Flaten  22,0 2018
Ältasjön  22,0 2018
Drevviken  21,5 2018
Sicklasjön  21,4 2018
Bällstaviken  21,0 2018
Ulvsundasjön  20,9 2018
Årstaviken  20,8 2018
Riddarfjärden  20,8 2018
Karlbergskanalen, Klara Sjö  20,6 2018
Fiskarfjärden (Klubben)  20,4 2018
Lillsjön  20,3 2018
Judarn  20,2 2018
Laduviken  19,9 2018
Kyrksjön  19,4 2018
Lappkärret  19,0 2018
Spegeldammen  19,0 2018
Råcksta Träsk  18,5 2018
Isbladskärret  17,8 2018
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Kommentar

Generellt är trenderna för temperatur i Stockholms sjöar svagt uppåtgående. Isbladskärret uppvisar dock en nedåtgående trend. Provtillfället kan också variera inom augusti månad.