Totalfosfor i sjöar

Fosfor är generellt det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor styr därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet för att bedömma om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar eller bibehållas i de sjöar som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-års medelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Bällstaviken  34 2019
Drevviken  49 2019
Fiskarfjärden (Klubben)  19 2019
Flaten  8,9 2019
Görväln  15 2018
Isbladskärret  260 2018
Judarn  20 2019
Karlbergskanalen, Klara Sjö  71 2019
Kyrksjön  29 2019
Laduviken  35 2019
Lappkärret  31 2018
Lillsjön  190 2019
Långsjön  60 2019
Magelungen  28 2019
Riddarfjärden  24 2019
Råcksta Träsk  100 2019
Rödstensfjärden  14 2018
Sicklasjön  63 2019
Spegeldammen  97 2018
Trekanten  19 2019
Ulvsundasjön  23 2019
Årstaviken  27 2019
Ältasjön  47 2019
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

I de flesta av stadens vattenområden har fosforhalterna minskat under senare år, men majoriteten har fortfarande höga till extremt höga halter. Minskningen är tydligast i Långsjön och Trekanten som aluminiumbehandlades år 2006 respektive 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten.

Tillståndsklassning

 Dålig >58 µg/l
 Otillfredsställande 39–58 µg/l
 Måttlig 23–39 µg/l
 God 17–23 µg/l
 Hög <17 µg/l

Dokument