Totalfosfor i sjöar

Fosfor är generellt det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor styr därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet för att bedömma om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar eller bibehållas i de sjöar som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-års medelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Mätområde Datum Värde (µg/l)
Drevviken 1972 340
Drevviken 1973 220
Drevviken 1974 170
Drevviken 1975 140
Drevviken 1976 160
Drevviken 1977 89
Drevviken 1978 190
Drevviken 1979 150
Drevviken 1980 170
Drevviken 1981 160
Drevviken 1982 180
Drevviken 1983 160
Drevviken 1984 140
Drevviken 1985 97
Drevviken 1986 91
Drevviken 1987 94
Drevviken 1988 86
Drevviken 1989 110
Drevviken 1990 130
Drevviken 1991 130
Drevviken 1992 100
Drevviken 1993 86
Drevviken 1994 87
Drevviken 1995 81
Drevviken 1996 82
Drevviken 1997 91
Drevviken 1998 98
Drevviken 1999 95
Drevviken 2000 82
Drevviken 2001 73
Drevviken 2002 60
Drevviken 2003 63
Drevviken 2004 52
Drevviken 2005 46
Drevviken 2006 37
Drevviken 2007 41
Drevviken 2008 45
Drevviken 2009 43
Drevviken 2010 46
Drevviken 2011 45
Drevviken 2012 41
Drevviken 2013 38
Drevviken 2014 36
Drevviken 2015 43
Drevviken 2016 44
Drevviken 2017 46
Drevviken 2018 51
Drevviken 2019 49
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

I de flesta av stadens vattenområden har fosforhalterna minskat under senare år, men majoriteten har fortfarande höga till extremt höga halter. Minskningen är tydligast i Långsjön och Trekanten som aluminiumbehandlades år 2006 respektive 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten.

Dokument