Zink i ytvatten - filtrerad halt sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas zinkhalter för tio sjöar i Stockholm. De uppmätta halterna jämförs med bedömninggrunden för god ytvattenstatus (HVMFS 2013:19). Gränsvärdet avser biotillgänglig halt, men de uppmätta koncentrationerna är inte omräknade för detta. Det ska därför inte läggas för stor vikt vid jämförelser mellan dessa.

Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningen visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer som har undersökts under längst tid.

Gränsvärdet för god vattenstatus i sjöar och vattendrag är 5,5 µg/l (biotillgänglig halt).