Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Sjön Flaten är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk i högerspalten till VISS för mer information.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Förslag till åtgärd

Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Åtgärd TEMA.3.1.2.10 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har försvunnit på grund av tidigare igenfyllnad. Området fick åren 2006 och 2007 två nya dammar – Altandammen och Kasbydammen, vilka idag hyser groddjur.

Miljöövervakning och utredning

Förslag till åtgärd

Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Åtgärd TEMA.3.1.2.11 Syftet med åtgärden är att återskapa kontakten mellan Ältasjön och Flaten, genom att anlägga en ekodukt över Tyresövägen. Detta skulle utveckla natur- och rekreationsvärdena i området.
Delområde TEMA.3.1.2
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Koloniområden vid Flaten

Kartering av utsläppskällor från koloniområdena runt sjön Flaten, utförd av Miljöförvaltningen 1996.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information