Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Sjön Flaten är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk i högerspalten till VISS för mer information.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Förbättra framkomligheten vid Flatenbadet
Genomförd Åtgärder 2008 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Genomförd
Rening av dagvatten i Flatendiket
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Utveckling av Flatenbadet
Genomförd Åtgärder 2013 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Genomförs kontinuerligt
Vegetationsklippning vid Flatenbadet
Genomförs kontinuerligt Åtgärder Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar
Förslag till åtgärd Åtgärder
Genomförd
Flaten - groddamm "Kasbydammen"
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Genomförd
Flaten - groddamm "Altandammen"
Genomförd Åtgärder 2006 Exploateringskontoret
Miljöövervakning och utredning
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Alternativa avloppslösningar i Listuddens koloniområde
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning
Förslag till åtgärd
Klippning av undervattensvegetation i Flaten
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Vattenområde TEMA.3.1.2
Senast uppdaterad: 2018-10-31
Kontakt
Tema

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Koloniområden vid Flaten

Kartering av utsläppskällor från koloniområdena runt sjön Flaten, utförd av Miljöförvaltningen 1996.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information