Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Sjön Flaten är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk i högerspalten till VISS för mer information.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Flaten är relativt djup, som mest drygt 13 meter. Det största tillflödet kommer med Flatendiket, som avvattnar området norr om sjön. En skärmbassäng har byggts utanför mynningen för att minska föroreningsmängderna i dikesvattnet. Under 2009 har anläggningen kompletterats med en sedimenteringsdamm och ett dämme i Flatendiket. I tillägg till detta tillflöde, tycks grundvatten komma från ett större område norr om Flaten än det ytliga tillrinningsområdet. Sjöns utlopp, Orhemsbäcken, rinner i en vacker ravin från den södra änden av Flaten till Drevviken.

Flaten är en populär bad- och fiskesjö även om vattenslingväxter kan hindra spinnfiske. Signalkräftor och gös har utplanterats. Fiske upplåts till allmänheten via Sportfiskekortet, även kräftfiske. I Flaten finns två strandbad; Flatenbadet, allmänna samt Flatenbadet, barnbadet.

Genom Tyresåns vattenvårdsförbund finns ett organiserat samarbete mellan berörda kommuner, Länsstyrelsen och Stockholm Vatten. Syftet är att öka kunskapen om Tyresåns sjöar och vattendrag och göra kommunernas vattenvårdsarbete mer effektivt. Läs mer på Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida: www.tyresan.se
Delområde TEMA.3.1.2
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Koloniområden vid Flaten

Kartering av utsläppskällor från koloniområdena runt sjön Flaten, utförd av Miljöförvaltningen 1996.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information