Mälaren - Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Görväln är en fjärd i Östra Mälaren och sträcker sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i söder. Stockholms stad har stränder mot Görväln i Hässelby. Avrinningsområdet består främst av skogs- och jordbruksmark. Vid Görväln finns två vattenreningsverk;  Lovö vattenverk och Görvälns vattenreningsverk. Det finns också flera allmänna bad och båtklubbar.

Kyrkhamn ligger inom Görvälns avrinningsområde. Där finns förslag på att bilda ett nytt naturreservat, som då kommer att hänga ihop med Görvälns naturreservat i Järfälla som sträcker sig utmed Mälarens strand från Kalhäll till Hässelby. Dessutom ligger Eldgarnsöns, Frölunda och  Lovöns naturreservat  inom avrinningsområdet

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Ansluta Lambarö till kommunalt VA-nät
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Hässelby Golf
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kyrkhamns fältskola
Genomförd
Sluttäckning av Lövstatippen
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
Tillsynsarbete
Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp
Förslag till åtgärd Tillsynsarbete Miljöförvaltningen
Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde
Pågående Tillsynsarbete Miljöförvaltningen
Utredning
Genomförd
Vattenskyddsområde för Östra Mälaren
Genomförd Utredning 2008 Länsstyrelsen i Stockholms län
Genomförd
VA-utredning på Lambarö
Genomförd Utredning 2007 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar
Pågående Utredning Båtklubbar i Stockholm
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Pågående
Åtgärder vid Hässelby strandbad
Pågående Utredning Fortum
Miljöövervakning
Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad
Genomförd Miljöövervakning 2008 Miljöförvaltningen
Genomförd
Kartera deltillrinningsområden
Genomförd Miljöövervakning 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser
Genomförd Miljöövervakning 2007 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Vattenområde TEMA.3.1.20
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

VISS Mälaren Görväln

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.