Krom i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kromhalter i ytsediment
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), SGU (2001) IVL B1538 (2003), SGU 2010:17, Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3, 2018:1, 2018:3, 2018:6-7, 2019:1-3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Kromhalt i sediment ska justeras mot total organisk kolhalt i sedimentet. De redovisade värderna är ej justerade.

Tillståndsklassning

 Mycket höga halter >500 µg/g ts
 Höga halter 100–500 µg/g ts
 Måttligt höga halter 20–100 µg/g ts
 Låga halter 10–20 µg/g ts
 Mycket låga halter <10 µg/g ts