Siktdjup i sjöar

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för hur djupt fastsittande växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning i augusti.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt sikdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (m) Datum
Bällstaviken  1,6 2019
Drevviken  1,6 2019
Fiskarfjärden (Klubben)  4,4 2019
Flaten  5,7 2019
Görväln  3,8 2018
Isbladskärret  0,4 2018
Judarn  2,5 2019
Karlbergskanalen, Klara Sjö  1,5 2019
Kyrksjön  1,3 2019
Laduviken  3,0 2019
Lappkärret  1,1 2018
Lillsjön  0,5 2019
Långsjön  1,3 2019
Magelungen  2,1 2019
Riddarfjärden  4,1 2019
Råcksta Träsk  1,1 2019
Rödstensfjärden  4,6 2018
Sicklasjön  1,3 2019
Spegeldammen  0,9 2018
Trekanten  4,1 2019
Ulvsundasjön  3,4 2019
Årstaviken  3,3 2019
Ältasjön  0,8 2019
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

I stort sett samtliga vattenområden har måttligt till mycket litet siktdjup. Endast Flaten har stort siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet, vilket sannolikt är en orsak till att siktdjupet har minskat i flera av Stockholms sjöar under senare år.